Ogólne warunki sprzedaży i wysyłki

Ogólne Warunki Sprzedaży

F.H.U. MIKRON z siedzibą w Nowym Targu

§1. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie „OWS”) określają prawa i obowiązki stron wszelkich umów sprzedaży lub dostawy, w których sprzedawcą lub dostawcą jest spółka pod firmą F.H.U.MIKRON z siedzibą w Nowym Targu (dalej zwana „Micronfloor", a kupującym lub odbiorcą jest podmiot zamawiający towary wyprodukowane przez F.H.U.MIKRON w ramach jej działalności gospodarczej (zwany dalej „Kupującym”).
 2. OWS mają zastosowanie do wszelkich umów, o których mowa w ust. 1, przy czym w wypadku, gdy strony uzgodnią swoje prawa i obowiązki w umowie sporządzonej na piśmie lub w innej formie szczególnej, w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej umowy, a postanowienia niniejszych OWS jedynie w zakresie w tej umowie nieuregulowanym.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 2, warunki umów, o których mowa w ust. 1, kształtowane są przez niniejsze OWS oraz właściwe przepisy prawa. W szczególności, do umów tych nie znajdują zastosowania jakiekolwiek wzorce umów stosowane przez Kupującego lub inne osoby. Wykluczone jest zawarcie umowy na zasadach określonych w art. 681 1 lub art. 3854§ 1 Kodeksu cywilnego.
 4. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszych OWS jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, a najpóźniej w momencie podpisania umowy (o ile została sporządzona w formie pisemnej lub innej formie szczególnej) lub złożenia zamówienia w jakiejkolwiek formie (pisemnej, elektronicznej lub ustnej). OWS są publicznie udostępniane na stronie internetowej Mikron pod adresem www.sklep.mikron-nowytrag.com oraz w siedzibie F.H.U.MIKRON.
 5. OWS regulują również zasady zawierania umów określonych w ust. 1.
 6. W wypadku złożenia przez Mikron osobie trzeciej oferty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, niniejsze OWS stanowią integralny element tej oferty, o czym należy poinformować w treści oferty.
 7. Zaakceptowanie przez Kupującego OWS przy jednej transakcji, w przypadku niezłożenia żadnego wyraźnego zastrzeżenia, oznacza zaakceptowanie stosowania OWS we wszystkich innych umowach pomiędzy stronami, w tym do procedury zawierania tych innych umów.
 8. Mikron może w każdym czasie zmienić niniejsze OWS. Wszelkie zmiany OWS wchodzą w życie w dniu publicznego udostępnienia na stronie internetowej Mikron pod adresem www.sklep.mikron-nowytarg.com zmienionej wersji OWS i mają zastosowanie do zamówień złożonych po tym dniu.
 9. Jeżeli inaczej nie zastrzeżono, ilekroć w niniejszych OWS mowa jest o „umowie”, oznacza to umowę określoną w ust. 1.
 10. Jeżeli inaczej nie zastrzeżono, ilekroć w niniejszych OWS mowa jest o „towarze” lub „towarach”, oznacza to towary wyprodukowane przez Mikron w ramach jej działalności gospodarczej, które są przedmiotem umowy określonej w ust. 1.

§2. Ceny

 1. Informacje, reklamy, cenniki lub inne ogłoszenia o towarach z oferty handlowej F.H.U.MIKRON mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny określone w cennikach publikowanych lub wysłanych przez F.H.U.MIKRON lub w inny sposób przekazanych Kupującemu są wiążące do czasu wydania nowego cennika. Nowe ceny znajdują zastosowanie do zamówień złożonych po dniu wydania nowego cennika. Do cen podanych w cennikach doliczeniu podlega podatek od towarów i usług naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli ceny podane są w walucie obcej, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ich równowartości w polskich złotych, obliczonej według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wystawienia faktury. Przeliczenia może dokonać także F.H.U.MIKRON wystawiając fakturę.
 3. F.H.U.MIKRON zastrzega, iż ceny określone w cennikach nie obejmują kosztów transportu.
 4. F.H.U. MIKRON zastrzega sobie możliwość zmiany cen w każdym czasie.

§3. Zamówienia

 1. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, warunkiem zawarcia umowy jest co najmniej złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie przyjęcia na piśmie lub w innej w formie dokumentowej zamówienia przez F.H.U.MIKRON. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez F.H.U.Mikron. Umowę uważa się za zawartą w siedzibie F.H.U.MIKRON.
 2. Za prawidłowo złożone zamówienie uznaje się zamówienie przedłożone na piśmie lub w innej formie dokumentowej przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Kupującego lub przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika (pełnomocników) Kupującego.
 3. Do pierwszego zamówienia Kupujący zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty i informacje:
 4. osoba prawna: aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, zaświadczenie o numerze NIP i REGON;
 5. spółki osobowe kodeksu spółek handlowych: aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, zaświadczenie o numerze NIP i REGON;
 6. spółka cywilna: aktualne odpisy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej każdego wspólnika, zaświadczenie o numerze NIP i REGON spółki i jej wspólników;
 7. osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą: aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o numerze NIP i REGON.
 8. F.H.U.MIKRON przyjmuje zamówienia na towary w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Zamówienia złożone po godzinie 12:00 uważa się za złożone w następnym dniu roboczym (za dzień roboczy uważa się każdy dzień inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy).
 9. Rezygnacja lub dokonanie zmian w zamówieniu może nastąpić wyłącznie w dniu jego złożenia do godziny 12:00, a w wypadku zamówienia złożonego po godzinie 12:00 do godziny 8:00 rano dnia następnego.
 10. Do każdego zamówienia automatycznie zostaje dołączony dokument zakupu w postaci paragonu fiskalnego.
 11. Jeśli ma być wystawiona faktura do zakupu na dane firmowe to należy wpisać dane firmy razem z nipem lub napisać taką informację w formularzu zamówienia w rubryce " dodaj komentarz do zamówienia"  która znajduje się podczas kroku nr.5 ,kiedy wybieramy metodę płatności. Jeśli Nip nie zostanie dodany to do zamówienia będzie wystawiony automatycznie paragon.
 12. Postanowienia niniejszego § 3 nie wyłączają stosowania art. 69 Kodeksu cywilnego, jeżeli oferta Kupującego będzie zgodna z niniejszymi OWS.

§4. Dostawa towarów

 1. Towary będące przedmiotem umowy mogą zostać wydane jedynie przedstawicielowi Kupującego legitymującemu się pisemnym upoważnieniem do odbioru towaru, wystawionym i podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Kupującego lub prawidłowo umocowanego pełnomocnika Kupującego. Przedstawiciel F.H.U.MIKRON jest uprawniony do legitymowania przedstawiciela Kupującego w celu weryfikacji jego tożsamości i upoważnienia do odbioru towaru. W wypadku gdy ww. przedstawiciel dokonywał już wcześniej odbioru towaru w imieniu Kupującego, przyjmuje się, iż posiada on upoważnienie do odbioru także każdej kolejnej partii towaru, również z innej transakcji, chyba że F.H.U.MIKRON, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zostanie poinformowana przez Kupującego o cofnięciu stosownego upoważnienia.
 2. Towar odbierany jest przez Kupującego własnym transportem, chyba że strony w umowie postanowią inaczej. Z chwilą odbioru towaru na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem towaru. Towar odbierany jest z miejsca wskazanego przez F.H.U.MIKRON w terminie określonym przez F.H.U.MIKRON.
 3. W wypadku gdy F.H.U.MIKRON zapewnia transport zamówionego towaru, jego wydanie następuje w miejscu wskazanym przez Kupującego w terminie określonym przez F.H.U.MIKRON, przy czym czynności rozładunkowe zapewnia Kupujący na swój koszt i ryzyko oraz ponosi za nie odpowiedzialność. Z zastrzeżeniem art. 544 § 1 Kodeksu cywilnego, z chwilą rozpoczęcia rozładunku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia całości towaru przechodzi na Kupującego. Przed rozpoczęciem rozładunku Kupujący winien podpisać stosowne dokumenty odbiorcze, co jest warunkiem wydania przedmiotu umowy.
 4. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego jest zobowiązana sprawdzić prawidłowość i kompletność załadowania towaru, odebrać komplet związanych z transportem dokumentów, a także znać i stosować przepisy regulujące warunki przewozu towarów objętych klasyfikacją ADR.
 5. W wypadku opóźnienia Kupującego z odebraniem towaru F.H.U.MIKRON może oddać towar na przechowanie (lub sama towar przechować) na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.
 6. F.H.U.MIKRON nie jest zobowiązana do zawiadomienia Kupującego o przygotowaniu produkcji towarów będących przedmiotem umowy, ani o rozpoczęciu tej produkcji.

§5. Transport, terminy dostaw

 1. Podstawienie przez Kupującego pojazdu w terminie (dzień, godzina) niezgodnym z potwierdzeniem zamówienia może spowodować konieczność postoju. Koszt postoju pokrywa Kupujący, przy czym F.H.U.MIKRON nie jest zobowiązana do umożliwienia ani ułatwienia postoju, w szczególności nie jest zobowiązana do zapewnienia miejsca postojowego.
 2. W wypadku gdy F.H.U.MIKRON zapewnia transport, przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku, gdy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzenia towaru, środka transportu lub wyrządzenia szkód w otoczeniu. W takiej sytuacji przewoźnik może przyjąć od Kupującego pisemne oświadczenie o przejęciu przez Kupującego pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika, za uszkodzenie przewożonego towaru lub za wyrządzone przez przewoźnika szkody w otoczeniu. Jeżeli przewoźnik nie przyjmie takiego oświadczenia, lub jeżeli Kupujący odmówi jego złożenia, uważa się, że towar został dostarczony na wskazane miejsce we właściwym terminie.
 3. W wypadku gdy F.H.U.MIKRON zapewnia transport, a Kupujący nie przystąpi do odbioru towaru we wskazanym przez siebie miejscu i w terminie określonym przez F.H.U.MIKRON , wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty, w tym w szczególności koszty postoju, transportu lub ponownego transportu ponosi Kupujący.
 4. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez F.H.U.MIKRON  nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez F.H.U.MIKRON  zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg, itp.

§6. Warunki płatności

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie ustalonym w umowie lub na fakturze (w razie rozbieżności decyduje termin określony w umowie), a w przypadku nieokreślenia terminu zapłaty w ww. sposób, w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystawienia faktury.
 2. F.H.U.MIKRON  wystawia z tytułu zawartej transakcji fakturę w planowanym dniu odbioru towaru. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przelewem na rachunek bankowy podany na stosownej fakturze. Kupujący upoważnia F.H.U.MIKRON do wystawiania faktur bez podpisu Kupującego.
 3. W wypadku gdy towar jest dostarczany w opakowaniach zwrotnych, Kupujący zostanie obciążony kosztami opakowań zwrotnych.
 4. W wypadku gdy zamówienie Kupującego obejmuje niewielką ilość towaru, F.H.U.MIKRON  może doliczyć do ceny opłatę za przygotowanie i zapakowanie towaru. O naliczeniu opłaty i jej wysokości Kupujący zostanie poinformowany przy składaniu zamówienia lub w potwierdzeniu zamówienia.
 5. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego F.H.U.MIKRON  odpowiednią kwotą pieniężną.
 6. Zgłoszenie reklamacji co do ilości lub jakości otrzymanego towaru, uprawnia jedynie do powstrzymania się z zapłatą za towar, który nie został dostarczony lub którego jakość została zasadnie zakwestionowana.
 7. Kupującemu nie przysługuje prawo dokonywania potrąceń jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu względem F.H.U.MIKRON  z wierzytelności F.H.U.MIKRON  o zapłatę ceny za towar zamówiony przez Kupującego ani z innych wierzytelności pieniężnych F.H.U.MIKRON  wynikających z umowy lub z nią związanych.
 8. Kupujący nie może dokonać cesji ani też w żaden sposób obciążyć na rzecz osób trzecich swoich wierzytelności względem F.H.U.MIKRON , wynikających z umowy lub z nią związanych, chyba że uzyska na to pisemną (pod rygorem nieważności) zgodę F.H.U.MIKRON .

§7. Kredyt kupiecki, zabezpieczenie wykonania umowy

 1. Na podstawie wniosku Kupującego o udzielenie kredytu kupieckiego, F.H.U.MIKRON , według swojego swobodnego uznania, może określić wysokość kredytu kupieckiego udzielonego Kupującemu oraz formę zabezpieczenia kredytu. Kredyt kupiecki zostaje udzielony w momencie ustanowienia przez Kupującego ostatniego z zabezpieczeń wymaganych przez F.H.U.MIKRON . Rodzaj udzielonego zabezpieczenia wpływa na wysokość przyznanego limitu kredytu kupieckiego. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie kredytu kupieckiego F.H.U.MIKRON  ma prawo wymagać od Kupującego przedstawienia dokumentów potwierdzających jego obecną sytuację finansową. Procedurę dotyczącą przyznania kredytu kupieckiego stosuje się odpowiednio w razie złożenia przez Kupującego wniosku o podwyższenie limitu kredytu kupieckiego. Wszelkie uzyskane informacje F.H.U.MIKRON  traktuje jako poufne.
 2. F.H.U.MIKRON  ma prawo do zmiany wysokości przyznanego Kupującemu kredytu kupieckiego i terminu płatności wskazanego na kolejnych fakturach na podstawie bieżącej analizy obrotów z Kupującym oraz przebiegu wzajemnej współpracy.
 3. F.H.U.MIKRON  posiada prawo do uzależnienia wydania towaru od wpłacenia przez Kupującego określonej przez F.H.U.MIKRON  kwoty tytułem zaliczki na poczet należności za kupowane towary.
 4. W wypadkach kiedy pomiędzy zawarciem umowy a wydaniem towaru F.H.U.MIKRON  poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do zdolności Kupującego do zapłacenia w terminie pełnej ceny za kupowany towar, F.H.U.MIKRON przysługuje uprawnienie do uzależnienia wydania towaru od zapłacenia określonej części lub całości ceny jeszcze przed terminem płatności ustalonym na fakturze, a nawet przed wydaniem towaru.
 5. Jeżeli dostawy towaru wynikające z jednej umowy dokonywane są na rzecz Kupującego sukcesywnie, F.H.U.MIKRON może wykonać uprawnienia przewidziane w ust. 5 i 6 także wobec poszczególnych, niedokonanych jeszcze części dostaw.

§8. Rękojmia i gwarancja oraz odpowiedzialność za szkodę

 1. F.H.U.MIKRON  na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. F.H.U.MIKRON  ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych zawady(rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem ,jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Stwierdzając wadę, Konsument powinien dokonać niezwłocznej dokumentacji fotograficznej rzeczy sprzedanej.
 5. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że F.H.U.MIKRON  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez F.H.U.MIKRON  albo F.H.U.MIKRON  nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez F.H.U.MIKRON  usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez F.H.U.MIKRON , przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument  nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna, jak również wtedy, gdy zachodzą okoliczności wymienione w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.
 3. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 4. F.H.U.MIKRON jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla
 5. F.H.U.MIKRON  może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Przed przystąpieniem do samodzielnego zamontowania rzeczy, Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z treścią instrukcji dołączonej do opakowania.
 7. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej rzeczy, Konsument zobowiązany jest w sposób bezwzględny do powstrzymania się od jej zamontowania.
 8. Z uwagi na właściwość rzeczy sprzedawanych przez Sprzedającego, tj. ich montażu bez zmiany ich substancji, nie ma zastosowania art. 561c.
 9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt F.H.U.MIKRON dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz F.H.U.MIKRON  w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez F.H.U.MIKRON  Konsument  jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Mikron.
 10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi F.H.U.MIKRON , za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 6.
 11. F.H.U.MIKRON  obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 12. F.H.U.MIKRON  w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady.
 13. F.H.U.MIKRON odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 14. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 15. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 16. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi zawady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się w ust.19-20, z tym, że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 17. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli F.H.U.MIKRON wadę podstępnie zataił.
 18. F.H.U.MIKRON  o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.
 19. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, tj. przy odbiorze towarów będących przedmiotem umowy do ich zbadania, co do zgodności z ilością i rodzajem określonym w umowie lub na fakturze oraz co do stanu jakościowego, w przeciwnym razie F.H.U.MIKRON  zostaje zwolniona z odpowiedzialności. Wyżej opisana kontrola winna odbywać się w obecności przedstawiciela F.H.U.MIKRON , chyba że F.H.U.MIKRON  zrezygnuje z tego uprawnienia.
 20. Kupujący nie może bez zgody F.H.U.MIKRON  podejmować jakichkolwiek czynności zmierzających do usunięcia wady lub szkody.
 21. Kupujący jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszystkich możliwych czynności, które zminimalizują ewentualne szkody związane z użyciem wadliwego towaru. W wypadku niepodjęcia takich czynności, w zakresie szkody, która mogła być zmniejszona, gdyby Kupujący podjął określone działania, F.H.U.MIKRON  nie ponosi odpowiedzialności.
 22. F.H.U.MIKRON  jest zobowiązana do dostarczenia Kupującemu towarów wolnych od wad w rozsądnym terminie, uzależnionym od możliwości F.H.U.MIKRON  oraz potrzeb Kupującego.
 23. F.H.U.MIKRON  nie odpowiada za wady towarów lub szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Kupującego lub inne osoby zaleceń F.H.U.MIKRON odnośnie przechowywania, zastosowania lub terminu przydatności do użycia zakupionych towarów.
 24. F.H.U.MIKRON  może udzielić Kupującemu gwarancji na sprzedane towary. Okres gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży. Warunki ewentualnej gwarancji wynikają z treści odrębnego oświadczenia składanego przez F.H.U.MIKRON na piśmie pod rygorem nieważności.

§9. Odpowiedzialność i odstąpienie od umowy

 1. O ile towar będący przedmiotem umowy nie zostanie odebrany z przyczyn leżących po stronie Kupującego, F.H.U.MIKRON po wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego, co najmniej siedmiodniowego, terminu do odbioru towaru i bezskutecznym upływie tego terminu, może od umowy odstąpić w części dotyczącej sprzedaży nieodebranego towaru.
 2. W wypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego F.H.U.MIKRON  przysługuje prawo domagania się od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procent) wartości nieodebranego towaru za każdy dzień powyżej 7. (siódmego) dnia opóźnienia. Ponadto, F.H.U.MIKRON  jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na ogólnych zasadach prawa cywilnego.
 3. W wypadku odstąpienia przez F.H.U.MIKRON  od umowy z przyczyn opisanych w ust. 1, F.H.U.MIKRON przysługuje prawo domagania się od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości towarów, co do których F.H.U.MIKRON  odstąpiła od umowy. Ponadto, F.H.U.MIKRON  jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na ogólnych zasadach prawa cywilnego.
 4. F.H.U.MIKRON odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste (tzw. damnum emergens), wyrządzone przez F.H.U.MIKRON z winy umyślnej.
 5. Odpowiedzialność F.H.U.MIKRON  wobec Kupującego, z wszelkich tytułów, ogranicza się do kwoty stanowiącej wartość netto wadliwych, niedostarczonych lub nieterminowo dostarczonych towarów.
 6. F.H.U.MIKRON nie odpowiada za użycie towarów w sposób naruszający prawa osób trzecich, w tym w zakresie własności intelektualnej lub przemysłowej.

§10. Stosowanie towarów

 1. Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania towarów są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy oraz doświadczenia F.H.U.MIKRON  i odnoszą się do towarów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez F.H.U.MIKRON .
 2. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu F.H.U.MIKRON , właściwości towarów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez F.H.U.MIKRON  nie stanowią podstawy do przyjęcia odpowiedzialności F.H.U.MIKRON  w przypadku używania towarów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez F.H.U.MIKRON .
 3. Użytkownik towaru jest obowiązany do używania towaru zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez F.H.U.MIKRON .
 4. W przypadku zmiany warunków zastosowania, takich jak rodzaj podłoża lub innych, zawsze należy zasięgnąć porady służb technicznych F.H.U.MIKRON  jeszcze przed rozpoczęciem stosowania towarów, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi oraz roszczeń odszkodowawczych wobec F.H.U.MIKRON .
 5. Informacje i porady udzielone przez F.H.U.MIKRON nie zwalniają użytkownika towarów od obowiązku wykonania prób w zamierzonym zastosowaniu i celu.
 6. Porada służb technicznych F.H.U.MIKRON  odnosi się wyłącznie do konkretnego towaru i jego konkretnego zastosowania, a oparta jest na badaniach laboratoryjnych, które nie zastąpią prób praktycznych.
 7. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnych Kartach Technicznych oraz Instrukcjach Technicznych użytkowanego towaru. Kopię aktualnych Kart Technicznych oraz Instrukcji Technicznych Mikron dostarcza użytkownikowi na jego żądanie.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Niedopuszczalne jest powoływanie się przez Kupującego na nieznajomość OWS, w szczególności po złożeniu podpisu pod umową, pod stosownym oświadczeniem umieszczonym w treści zamówienia lub pod porozumieniem o warunkach dostaw.
 2. Wszelkie zawiadomienia, pisma, oświadczenia lub inne dokumenty przewidziane w umowie lub związane z wykonywaniem jej postanowień lub dochodzeniem wynikających z niej roszczeń uważane będą za skutecznie doręczone w momencie: (i) osobistego potwierdzenia ich odbioru przez adresata; lub (ii) odmowy ich przyjęcia lub potwierdzenia odbioru przez adresata; lub (iii) upływu terminu do odbioru przesyłki dwukrotnie awizowanej.
 3. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia F.H.U.MIKRON  o każdorazowej zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że wszelkie doręczenia dokonane na adres wcześniej wskazany uważa się za skuteczne. Za adres wskazany jako pierwszy uważa się adres siedziby lub miejsca zamieszkania Kupującego z dnia zawarcia umowy.
 4. W kwestiach nieuregulowanych umową lub OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa.
 5. Wszelkie spory pomiędzy stronami wynikające z umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane, w zależności od właściwości rzeczowej, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie lub Sąd Okręgowy w Warszawie.
 6. Wszelkie zmiany lub zastrzeżenia sprzeczne z postanowieniami OWS winny być pod rygorem nieważności stwierdzone podpisem obu stron.

Formularz zwrotu do pobrania (otwórz)